Nawigacja

Galeria

od 2000 do 2002 r.:

Betonowanie fundamentów pod elektrownie wiatrowe wykonywane w Świnoujściu.


 • MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU: basen portowy Wolnego Obszaru Celnego w Świnoujściu
 • ILOŚĆ ELEMENTÓW DO WYKONANIA: 72 fundamenty pod wiatraki, 1 fundament pod transformator
 • DOSTAWCA BETONU: RMC Polska
 • KONSTRUKCJA JEDNEGO FUNDAMENTU:
  • wysokość od 12 – 16 m
  • podstawa w kształcie sześciokąta foremnego (115 m3)
  • 6 ścianek bocznych w układzie promienistym (48 m3)
  • słup centralny (72 m3)
  • korony (280 m3)
  • łącznie jeden fundament zawiera około 515 m3

od 2003 do 2005 r.:

Wykonanie robót związanych z rozbudową składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie,
łącznie z inwestycjami towarzyszącymi.


III etap składowiska odpadów komunalnych Barycz to teren o powierzchni około 11 ha ukształtowany jako niecka zagłębiona o nachyleniu skarp 1:3 z zabudowaniem półek pośrednich zapewniających lepszą stateczność dla uformowania której wykonano ponad 300 000 m3 wykopów i prawie 100 000 m3 nasypów ziemnych. Na dnie i na skarpach niecki ułożono płytowy drenaż wód gruntowych. Współpracuje on z rurami drenażowymi wód czystych. Rurami tymi woda odprowadzana jest do przepompowni, która pompuje je do potoku Malinówka. Po drodze woda zasila także zbiornik o pojemności 600 m3, w którym retencjonowana jest woda dla celów przeciwpożarowych. Dno i skarpy niecki zostały uszczelnione odpowiednio do warunków geologicznych. Dwuwarstwowe uszczelnienie zostało wykonane z bentomaty i geomembrany PEHD o grubości 2 mm. Aby zabezpieczyć geomembranę przed uszkodzeniem mechanicznym pokryto ją geowłókniną, a na niej ułożono warstwę mineralną oraz warstwę filtracyjno-drenażową dla odcieków, które przez zbiornik o pojemności 1600 m3 kierowane są do kanalizacji sanitarnej.

Wraz z tymi pracami prowadzono roboty rekultywacyjne na II etapie składowiska. W ich wyniku na czaszy składowiska zainstalowano 32 studnie odgazowujące i ułożono ponad 9800 m rurociągów zbierających i odprowadzających biogaz do stacji zbiorczej. W ramach rekultywacji na zdeponowanych odpadach wykonano warstwę wyrównawczą o grubości od 0,3 do 0,5 m oraz warstwę właściwą o grubości 0,8 m, wykonaną z ziemi pochodzącej z wykopów prowadzonych na budowie III etapu. Ponadto na wierzchu czaszy i skarp ułożono warstwę ziemi urodzajnej (grubość 0,25 m). Wybudowano także 1240 m kanalizacji służącej do odprowadzania odcieków do kanalizacji miejskiej. Aby odprowadzać wody opadowe, na czaszy składowiska zbudowano rowy odwadniające (o łącznej długości 2120 m) oraz 24 studnie. Docelowo złoże odpadów na terenie III etapu będzie ukształtowane jako ponadpoziomowe i zostanie zrównane oraz połączone ze zrekultywowanym II etapem.

W efekcie zrealizowania tego zadania powstało w Krakowie nowoczesne, zgodne z dyrektywami UE składowisko odpadów komunalnych o powierzchni około 11 ha i pojemności 2 mln m3.


od 2006 do 2007 r.:

Prace związane z 'Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych – stare' w Oświęcimiu.


W okresie 01.07.2006 r. – 30.10.2007 r. firma ZIBET Sp. z o.o. na zlecenie Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu opracowała projekt, uzyskała stosowne zezwolenia oraz wykonała roboty związane z „Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych – stare”.

Rekultywacja techniczna i biologiczna została wykonana na podstawie projektu wykonawczego opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. (Dz. U. nr 61 poz. 549) dotyczącego szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.


Zakres prac obejmował:


 • czyszczenie, profilowanie i zagęszczenie powierzchni odpadów,
 • wykonanie drenażu z rur PEHD ujmującego wody odciekowe ze składowiska i odprowadzenie ich do studni zbiorczej,
 • zgodnie z przytoczonym aktem prawnym wykonano warstwę ekranującą złożoną z warstwy mineralnej o wartości współczynnika filtracji k nie większej niż 1 x 10-9 m/s oraz izolacji syntetycznej. Warstwę mineralną gr. 50 cm wykonano z gliny zagęszczanej warstwami w sposób mechaniczny, której współczynnik filtracji potwierdzony badaniami wyniósł k = 1 x 10-12 m/s. Warstwę syntetyczną wykonano z folii PEHD o gr. 1 mm zabezpieczonej obustronnie geowłókniną,
 • warstwę drenażową gr. 50 cm, którą wykonano ze żwiru filtracyjnego 16/63 mm zachowującego współczynnik filtracji 1 x 10-4 m/s ujmujący wody opadowe do rowu opaskowego,
 • warstwę ziemi mineralnej o gr. 80 cm oraz warstwę ziemi urodzajnego o gr. 20 cm wraz z zabiegami agrotechnicznymi tj. glebogryzowanie, wałowanie, bronowanie,
 • rowy opaskowe do sprowadzenia wód opadowych z terenu zrekultywowanego składowiska,
 • wysiew specjalnie dobranej mieszanki traw wraz z późniejszymi zabiegami pielęgnacyjnymi,
 • nasadzenie krzewów na czaszy zrekultywowanego składowiska.


Prace związane z 'Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne' w Oświęcimiu.


W okresie 29.08.2007 r. – 30.11.2007 r. firma ZIBET Sp. z o.o. na zlecenie Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu opracowała projekt, uzyskała stosowne zezwolenia oraz wykonała roboty związane z „Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne - Monowice”.

Rekultywacja techniczna i biologiczna została wykonana na podstawie projektu wykonawczego opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. (Dz. U. nr 61 poz. 549) dotyczącego szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.


Zakres prac obejmował:


 • czyszczenie, profilowanie i zagęszczenie powierzchni odpadów,
 • uformowanie wału oddzielającego rekultywowaną część składowiska od części niewypełnionej wraz z wykonaniem drenażu z rur PEHD ujmującego wody odciekowe ze składowiska i odprowadzenie ich do studni zbiorczej,
 • zgodnie z przytoczonym aktem prawnym wykonano warstwę nakrywającą odpady o łącznej grubości 60 cm tj. warstwa ziemi mineralnej zmieszana z odpadami dopuszczonymi do rekultywacji w proporcji 50/50 gr. 40 cm oraz warstwa ziemi urodzajnej o gr. 20 cm wraz z zabiegami agrotechnicznymi tj. glebogryzowanie, wałowanie, bronowanie,
 • rowy opaskowe wraz ze sprowadzeniem skarpowym i studnią połączeniową służące sprowadzeniu wód opadowych z terenu zrekultywowanego składowiska.


Prace związane z 'Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych – nowe' w Oświęcimiu.


W okresie 01.05.2007 r. – 06.09.2007 r. firma ZIBET Sp. z o.o. na zlecenie Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu opracowała projekt, uzyskała stosowne zezwolenia oraz wykonała roboty związane z „Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych – nowe tzw. geomembrana”.

Rekultywacja techniczna i biologiczna została wykonana na podstawie projektu wykonawczego opracowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. (Dz. U. nr 61 poz. 549) dotyczącego szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.


Zakres prac obejmował:


 • czyszczenie, profilowanie i zagęszczenie powierzchni odpadów,
 • zgodnie z przytoczonym aktem prawnym wykonano warstwę ekranującą złożoną z warstwy mineralnej o wartości współczynnika filtracji k nie większej niż 1 x 10-9 m/s oraz izolacji syntetycznej. Warstwę mineralną gr. 50 cm wykonano z gliny zagęszczanej warstwami w sposób mechaniczny, której współczynnik filtracji potwierdzony badaniami wyniósł k = 1 x 10-12 m/s. Warstwę syntetyczną wykonano z folii PEHD o gr. 1 mm zabezpieczonej obustronnie geowłókniną,
 • warstwę drenażową gr. 50 cm, którą wykonano ze żwiru filtracyjnego 16/63 mm zachowującego współczynnik filtracji 1 x 10-4 m/s ujmujący wody opadowe do rowu opaskowego,
 • warstwę ziemi mineralnej o gr. 80 cm oraz warstwę ziemi urodzajnego o gr. 20 cm wraz z zabiegami agrotechnicznymi tj. glebogryzowanie, wałowanie, bronowanie,
 • rowy opaskowe do sprowadzenia wód opadowych z terenu zrekultywowanego składowiska,
 • przełożenie drogi z płyt żelbetowych,
 • wysiew specjalnie dobranej mieszanki traw wraz z późniejszymi zabiegami pielęgnacyjnymi.


Rekultywacja terenu pogórniczego: 'Psia Górka' w Wieliczce.


W okresie 01.10.2006 r. – 29.06.2007 r. firma ZIBET Sp. z o.o. na zlecenie Kopalni Soli „Wieliczka” Przedsiębiorstwo Państwowe wykonała prace związane z rekultywacją terenu pogórniczego „Psia Górka” położonego na terenie miasta Wieliczka, obejmującego działki o łącznej powierzchni 9.7145 ha.


W ramach rekultywacji zostały wykonane następujące prace:


 • ukształtowano powierzchnie pod obiekty sportowe i parkingi obejmujące swym zakresem:
  • wykopy z transportem urobku,
  • przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych,
  • formowanie i zagęszczanie nasypów,
  • złożenie na hałdę nadmiaru ziemi.
 • korektę pochylenia skarp istniejących
 • plantowanie skarp
 • ubezpieczenie skarp /zadarnienie na bazie biowłókniny/
 • likwidacja nadkładu ziemi
 • powierzchniową niwelacja terenu
 • obsianie trawą terenów powierzchniowo wyrównanych
 • likwidacja obiektu kubaturowego

Objętość wykopów wykonanych w tym etapie rekultywacji wyniosła 27588 m3. Powierzchnia terenów nasypów zlokalizowana w centralnej części wyrobiska, wyniosła 19722 m2.

Ogólna objętość nasypów projektowana do wykonania przy ukształtowaniu powierzchni pod obiekty i urządzenia sportowe wynosi 24072,0 m3.Usługa transportu i pompowania betonu w czasie realizacji projektu betonowania przez firmę CEMEX Polska płyty fundamentowej pod nowy blok energetyczny BOT Elektrownia Bełchatów.


Firma ZIBET Sp. z o.o. jako jeden z podwykonawców firmy CEMEX Polska transportował i pompował beton towarowy na budowę płyty fundamentowej pod nowy blok energetyczny Elektrowni Bełchatów. Ciągłe betonowanie bełchatowskiej płyty było największym tego typu przedsięwzięciem na terenie Polski w ostatnich dziesięcioleciach. Prace przy wbudowaniu 27 tysięcy metrów sześciennych betonu w fundamenty nowego bloku wytwórnie CEMEX Polska zakończyły w rekordowym tempie – w 5,8 doby. Na potrzeby projektu, w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, zainstalowano trzy mobilne wytwórnie betonu. Dodatkowo beton był dostarczany z wytwórni stacjonarnych, m.in. w Bełchatowie i Łodzi. Przygotowania do betonowania trwały wiele miesięcy, w czasie, których była opracowywana nowa specjalna receptura betonu.


2008 r.:

Budowa wytwórni betonu towarowego w Rydułtowach dla firmy CEMEX Polska.


Firma ZIBET Sp. z o.o. w okresie kwiecień – lipiec 2008 r. prowadziła inwestycję polegającą na „Budowie węzła produkcji betonu towarowego z zapleczem technicznym i administracyjno-socjalnym w Rydułtowach” o maksymalnej wydajności 90 m3 betonu towarowego na godzinę.


Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował:


 • prace budowlane tj. wykonanie płyty fundamentowej węzła, silosów, ściany oporowe, zasieki na kruszywo, piaskownik, posadzki betonowe,
 • wykonanie instalacji energetycznych,
 • wykonanie przyłącza wody do węzła betoniarskiego i zaplecza socjalnego,
 • wykonanie instalacji sanitarnych.


Budowa kompleksu sportowego w Myślenicach w ramach programu 'Moje boisko – ORLIK 2012'


Firma ZIBET Sp. z o.o. jako lider konsorcjum w okresie sierpień – wrzesień 2008 r. prowadziła inwestycję polegającą na „Budowie kompleksu sportowego w Myślenicach w ramach programu Moje boisko – ORLIK 2012”.


Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował wykonanie:


 • boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetyczne o wymiarach 30 x 62 m,
 • boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m,
 • budynku zaplecza boisk w wersji STANDARD,
 • kanalizacji sanitarnej i wód deszczowych,
 • oświetlenia boisk,
 • ogrodzenia boisk sportowych,
 • układu komunikacji z kostki brukowej.

2009 r.:

Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Myślenicach


Firma ZIBET Sp. z o.o. jako podwykonawca firmy MASTERS Sp. z o.o. w okresie lipiec – październik 2009 r. brała udział przy inwestycji polegającej na „Budowie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Myślenicach”.

Wykonane pełnowymiarowe i oświetlone boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane w Myślenicach na Zarabiu wraz halą widowiskowo-sportowa, halą treningową, zapleczem z saunami i salami fitness tworzy cały kompleks sportowy jakim mogą poszczyć się tylko nieliczne miasta w Polsce. Obok wymienionych obiektów powstaje w chwili obecnej dodatkowo strzelnica.


Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował wykonanie:


 • prac przygotowawczych, w skład których wchodziły prace ziemne, odwóz nadmiaru gruntu, przygotowanie terenu pod przyszłe warstwy konstrukcyjne boiska,
 • drenażu pod boiskiem,
 • podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej,
 • ogrodzenia boiska sportowego,
 • piłkochwytów o wysokości 5,5 m,
 • układu komunikacji z kostki brukowej.


Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach


Firma ZIBET Sp. z o.o. jako podwykonawca firmy MASTERS Sp. z o.o. w okresie sierpień – grudzień 2009 r. brała udział przy inwestycji polegającej na „Budowie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach”.

W ramach rewitalizacji miasta przy Szkole Podstawowej nr 2 powstały nowe boiska: boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, koszykówki i siatkówki a także tor do skoku w dal oraz rzutu kulą. Obiekt jest oświetlony i monitorowany.


Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował wykonanie:


 • prac przygotowawczych, w skład których wchodziły prace ziemne, odwóz nadmiaru gruntu, przygotowanie terenu pod przyszłe warstwy konstrukcyjne boiska,
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • drenażu pod boiskami,
 • podbudowy pod nawierzchnię boisk sportowych,
 • ogrodzenia boisk sportowych,
 • układu komunikacji z kostki brukowej.

2010 r.:

Rewitalizacja miasta - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach


Firma ZIBET Sp. z o.o. jako główny wykonawca w okresie czerwiec – wrzesień 2010 r. zrealizowała inwestycję
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach”.


Zakres wykonanych prac obejmował:


 • roboty rozbiórkowe,
 • izolacja fundamentów wraz z drenażem opaskowym,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • modernizacja układu dróg i chodników,
 • remont i wymiana ogrodzenia zewnętrznego,
 • modernizacja oświetlenia zewnętrznego,
 • plac zabaw z wyposażeniem,
 • budowa bieżni z nawierzchnią syntetyczną (poliuretanową),
 • ścieżki rowerowe miasteczka komunikacyjnego,
 • modernizacja wejścia głównego do budynku szkoły,
 • budowa śmietnika,
 • urządzenie terenów zieleni.

Prace wykonane w tym roku były uzupełnieniem powstałych w zeszłym roku: boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, koszykówki i siatkówki, toru do skoku w dal i rzutu kulą o nowe ciągi komunikacyjne, parkingi, plac zabaw z wyposażeniem, miasteczko komunikacyjne oraz tereny zieleni. Wszystkie prace wykonano w okresie 3 miesięcy.
Odbudowa mostu żelbetowego nad potokiem rzecznym na drodze lokalnej kategorii D w Porębie


Charakterystyka wykonanego obiektu przedstawia się następująco:
- szerokość płyty pomostu: 500 cm,
- światło poziome mierzone między wewnętrznymi ścianami przyczółków: 555 cm,
- długość całkowita mostu łącznie ze skrzydełkami przyczółków: 1055 cm,
- kategoria obciążenia mostu: D

Tak szybkie wykonanie prac było możliwe dzięki zastosowaniu prefabrykowanych belek teowych, które posłużyły jako element szalunku dla docelowej płyty, dobrej, a zarazem ekspresowej współpracy na linii wykonawca – projektant oraz organizacji pracy.
Umocnienie skarpy zrekultywowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie


Zrealizowaliśmy zadanie pn. „Wykonanie prac związanych z umocnieniem skarpy zrekultywowanej części składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie wraz z wykonaniem drenażu podskarpowego”, którego Inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie następujących prac:
- drenaż podskarpowy z rur PEHD fi 160 mm,
- umocnienie skarpy – metoda reprofilacji,
- umocnienie skarpy – metoda reprofilacji z zastosowaniem geokraty „GEOWEB".

Prace zostały zrealizowane w ciągu 2 miesięcy zgodnie z umową.


2011 r.:

Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071


Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska w Bieńkowicach na drodze gminnej nr K540071 w km 0+600 – 0+670 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych”, której Inwestorem była Gmina Dobczyce.

Zakres wykonanych prac obejmował:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie konstrukcji muru oporowego w technologii BLOK-SYSTEM® wraz z jego zakotwieniem za pomocą gwoździ gruntowych,
- wykonanie podbudów oraz nowej nawierzchni asfaltowej przystosowanej do kategorii KR 3 na dł. 70 mb,
- remont przepustów drogowych,
- umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,
- roboty wykończeniowe.

Wszystkie prace wykonano do dnia 10.11.2011 r., 3 tygodnie przed terminem przewidzianym w umowie.

Stabilizację osuwiska w Bieńkowicach wykonano przy użyciu nowatorskiej technologii BLOK-SYSTEM® opracowanej i opatentowanej przez naszą firmę.


2012 r.:

Budowa węzła drogowego S-5, łączącego drogę powiatową 1766R z projektowaną obwodnicą m. Jarosławia.


W okresie od I.2012 r. do VI.2012 r. nasz Zakład Prefabrykacji realizował produkcję płyt okładzinowych ścian oporowych wykonywanych z betonu SCC z licem imitującym kamień naturalny dla firmy Eurovia Polska S.A. na potrzeby budowy pn.: Budowa węzła drogowego S-5, łączącego drogę powiatową 1766R (ul. Morawska) z projektowaną obwodnicą m. Jarosławia.

Zakres wykonanych dostaw obejmował:
- wykonanie dokumentacji zamiennej płyt okładzinowych ścian oporowych z betonu SCC,
- produkcja płyt okładzinowych w łącznej ilości 819 szt.
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Lipnicy Murowanej.


Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Lipnicy Murowanej”, której Inwestorem była Gmina Lipnica Murowana.

Zakres umowy obejmował m.in.:
- uformowanie powierzchni składowiska do rzędnych określonych w projekcie rekultywacji poprzez przemieszczenie odpadów nieodpowiednio złożonych i dopełnienie składowiska ziemią,
- wykonanie czaszy uszczelniającej,
- wykonanie studni odgazowujących,
- wykonanie rowu odwadniającego powierzchnie składowiska z wyprowadzeniem wody opadowej poza teren składowiska,
- umocnienie skarpy zewnętrznej wału zamykającego nieckę składowiska,
- rozbiórkę ogrodzenia i budynków znajdujących się na składowisku,
- zadarnianie powierzchni czaszy,
- oczyszczenie i odbudowę rowów opasowych.
Remont drogi leśnej stokowej nr 220/97 w Leśnictwie Ukleina


Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Remont drogi leśnej stokowej nr 220/97 w Leśnictwie Ukleina” – część II której Inwestorem było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Myślenice.

Zakres prac obejmował m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe ścianek czołowych,
- korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- ścinanie i uzupełnienie poboczy,
- oczyszczenie rowów przydrożnych,
- wykonanie przepustu oraz ścianek czołowych,
- wykonanie sączków poprzecznych,
- wykonanie wodospustów.


2013 r.:

Wykonanie posadzki przemysłowej dla Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” w Krakowie.


W lutym 2013 roku nasza firma wykonała posadzkę przemysłową o powierzchni 1000 m2 w hali produkcyjnej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” w Krakowie.

Zakres prac obejmował m.in.:
- wyłożenie niecki posadzkowej folią,
- ułożenie pianki dylatacyjnej pionowej,
- ułożenie warstwy betonu posadzkowego C25/30 gr. około 15 cm wzmocnionego włóknem stalowym 50x1.0 w ilości 25 kg/m3,
- wykończenie warstwy nawierzchniowej posadzki posypką korundową zacieraną na gładko,
- powleczenie powierzchni posadzki powierzchniowo utwardzającym środkiem na bazie silanów,
- wykonanie dylatacji.
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K540078 w Brzączowicach „Górki” w km 0+330 – 0+360.


Zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr K540078 w Brzączowicach „Górki” w km 0+330 – 0+360 – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych”, której Inwestorem była Gmina Dobczyce.

Zakres zadania obejmował:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- roboty przygotowawcze,
- reprofilacje skarpy,
- wykonanie konstrukcji muru oporowego w technologii BLOK-SYSTEM® wraz z jego zakotwieniem za pomocą gwoździ gruntowych,
- odbudowę konstrukcji nawierzchni drogi na długości około 30 mb,
- wykonanie odwodnienia terenu wraz rowami, przepustami, drenażami i zbiornikiem szczelnym, - odbudowę uszkodzonej linii oświetleniowej na długości 60 mb, - montaż barier zabezpieczających, - roboty wykończeniowe. Wszystkie prace wykonano do dnia 15.12.2013 r. zgodnie z zapisami umowy.

Stabilizację osuwiska w Brzączowicach wykonano przy użyciu nowatorskiej technologii BLOK-SYSTEM® opracowanej i opatentowanej przez naszą firmę.

Stabilizacja osuwiska - pobierz prezentację2014 - 2015 r.:

Dostawa i montaż betonowych podpór pod magnesy zakrzywiające, w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7


Zamówienie obejmowało opracowanie projektu wykonawczego dostawę i montaż podpór niestandardowych, 34 podpór standardowych oraz 2 podpór nietypowych (niestandardowych) pod magnesy zakrzywiające w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, dla Centrum Promieniowana Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


2016 - 2019 r.:

Rozbudowa budynku handlowo-usługowego PSB Mrówka w Myślenicach,

Wykonanie prac związanych w budową wytwórni betonu towarowego w Myślenicach, Lubniu, Naprawie oraz Skomielnej Białej na potrzeby realizacji inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój km 713+580,21 - km 729+410,00 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22”
Zobacz też